Pravidla a podmínky

Podmínky

Tyto Podmínky upravují váš přístup k veškerému obsahu, Produktu a Službám dostupným na webových stránkách (dále jen „Služba“) provozovaných („nás“, „my“ nebo „naše“) a řídí jejich používání.

Váš přístup k našim službám je podmíněn tím, že beze změny přijmete všechny zde uvedené podmínky a všechna ostatní provozní pravidla a zásady, které jsme zveřejnili a které můžeme čas od času zveřejnit.

Před přístupem k našim Službám nebo jejich používáním si prosím pozorně přečtěte Smlouvu. Přístupem k jakékoli části našich Služeb nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí podmínek smlouvy, nesmíte přistupovat k našim službám ani je používat.

Duševní vlastnictví

Smlouva na vás nepřevádí žádné naše duševní vlastnictví nebo duševní vlastnictví třetí strany a všechna práva, nároky a podíly na takovém vlastnictví zůstanou (mezi stranami) výhradně a jejich poskytovatelům licencí.

Služby třetích stran

Při používání Služeb můžete používat služby, produkty, software, vložené prvky nebo aplikace třetích stran vyvinuté třetí stranou („Služby třetích stran“).

Pokud používáte jakékoli služby třetích stran, rozumíte tomu, že:

  • Jakékoli použití služeb třetích stran je na vaše vlastní riziko a my neneseme odpovědnost ani nikomu neručíme za webové stránky nebo služby třetích stran.
  • Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádnou škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajnou způsobenou používáním takového obsahu, zboží nebo služeb dostupných na takových webových stránkách nebo službách nebo jejich prostřednictvím.

Účty

Pokud použití jakékoli části našich Služeb vyžaduje účet, souhlasíte s tím, že nám při registraci účtu poskytnete úplné a přesné informace.

Ponesete výhradní odpovědnost a odpovědnost za jakoukoli aktivitu, ke které dojde pod vaším účtem. Jste odpovědní za to, že informace o vašem účtu budou aktuální a že bude vaše heslo v bezpečí.

Jste odpovědní za udržování bezpečnosti svého účtu, který používáte pro přístup ke Službě. Nesmíte sdílet ani zneužívat své přístupové údaje. Musíte nás okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo jakmile se dozvíte o jakémkoli jiném porušení zabezpečení.

Ukončení

Můžeme ukončit nebo pozastavit váš přístup ke všem našim Službám nebo jakékoli jejich části kdykoli, s uvedením důvodu nebo bez něj, s upozorněním nebo bez něj, s okamžitou platností.

Pokud si přejete ukončit smlouvu nebo svůj účet, můžete jednoduše přestat používat naše služby.

Všechna ustanovení smlouvy, která by ze své podstaty měla přežít ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Prohlášení

Naše služby jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“. a na základě „JAK JE K DISPOZICI“. a její dodavatelé a poskytovatelé licencí se tímto zříkají všech záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně, bez omezení, záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv. Ani společnost , ani její dodavatelé a poskytovatelé licencí nezaručují, že naše služby budou bezchybné nebo že přístup k nim bude nepřetržitý nebo nepřerušovaný. Berete na vědomí, že stahujete nebo jinak získáváte obsah nebo služby prostřednictvím našich Služeb podle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

Jurisdikce a rozhodné právo

S výjimkou případů, kdy jakýkoli příslušný zákon stanoví jinak, se Smlouva a jakýkoli přístup k našim Službám nebo jejich používání budou řídit zákony .

Řádným místem pro případné spory vyplývající ze smlouvy nebo související s touto smlouvou a jakýkoli přístup k našim Službám nebo jejich používání budou státní a federální soudy se sídlem v .

Změny

si vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky.

Pokud provedeme změny, které jsou podstatné, dáme vám vědět zveřejněním na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu nebo jiné komunikace, než změny nabudou účinnosti. V oznámení bude uvedena přiměřená lhůta, po jejímž uplynutí nové podmínky vstoupí v platnost.

Pokud s našimi změnami nesouhlasíte, měli byste přestat používat naše služby během stanovené lhůty pro oznámení nebo jakmile změny vstoupí v platnost.

Vaše další používání našich Služeb bude podléhat novým podmínkám.